WYSYŁKA GRATIS!!!

Szukaj

Konkursy

Regulamin konkursu „Powrót do przedszkola z trenerem snu PAM”

I. Podmiot ogłaszający i organizator konkursu:

1. Organizatorem konkursu „Powrót do przedszkola z trenerem snu PAM” jest firma Blue Ocean Sp. z o.o., ul. Poprawna 61J, 03-798 Warszawa, NIP 9522098066, REGON 142601092, KRS: 0000366519 (zwana dalej jako “Blue Ocean” i/lub “Podmiot Ogłaszający” i/lub “Organizator”).

2. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu, ogólne warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki jego uczestników oraz zasady wyboru zwycięzców konkursu. Pełny regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej https://zazu-kids.pl (stronie internetowej podmiotu ogłaszającego) oraz w siedzibie podmiotu ogłaszającego mieszczącej się przy ul. G. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.

3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Czas trwania konkursu:

Ustalono, że czas trwania konkursu przypadnie na okres od 24.08.2020 r., godz. 07:00 do 30.08.2020 r., godz. 23:59. Zwycięzcy zostaną wyłonieni dnia 31.08.2020 r. do godz. 16:00.

III. Osoby upoważnione do udziału w konkursie:

W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, mają pełną zdolność do czynności prawnych, stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają konto na platformach facebook.com lub instagram.com.

IV. Zasady konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest dwutorowo: za pośrednictwem portali Facebook i Instagram.

2. Chcąc wziąć udział w konkursie należy poprosić dziecko by narysowało, jak wyobraża sobie swój początek roku szkolnego z PAM. Zeskanowany lub sfotografowany rysunek dziecka należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku lub na swojej tablicy na Instagramie z oznaczeniem @zazupolska (w dniu ogłoszenia wyników profil musi mieć charakter publiczny, aby praca była widoczna).

3. Dodając opinię Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

4. Uczestnik konkursu publikując komentarz poprzez swoje wyraźne działanie potwierdzające, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem na terenie RP. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację konkursu i następuje zgodnie z punktem Ochrona Danych Osobowych.

5. Uczestnik konkursu zgadza się na publikację przesłanej pracy na profilu ZAZU Polska na Facebooku i Instagramie wraz z danymi uczestnika konkursu.

6. Konkurs nie jest sponsorowany, ani zarządzany przez portale Facebook i Instagram.

7. Uczestnik oświadcza, że posiada prawa do opublikowanej pracy i swą publikacją konkursową nie narusza praw osób trzecich.

V. Komisja:

1. Wyboru Zwycięzcy dokonuje 3-osobowa Komisja.

2. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

VI. Wygrana w konkursie:

1. Zwycięzca konkursu wygrywa niebieskiego trenera snu PAM marki ZAZU kids.

2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

3. Nagroda zostanie wysłana do wskazanego odbiorcy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Zawiadomienie o wygranej:

Podmiot ogłaszający ogłosi dane zwycięzcy w ogłoszeniu konkursowym na profilu ZAZU Polska na Facebooku i Instagramie.

VIII. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji postanowień regulaminu, o czym poinformuje oficjalnie na stronie: https://zazu-kids.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest firma Blue Ocean Sp. z o.o., ul. Poprawna 61J, 03-798 Warszawa, NIP 9522098066, REGON 142601092, KRS: 0000366519. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W sprawach z zakresu danych osobowych możesz się skontaktować z Blue Ocean na adres poczty elektronicznej: rodo@blueshop.pl, numer telefonu: 22 22 82 131.

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane:

a. w celach niezbędnych do wykonania umowy zawartej pomiędzy Blue Ocean, a uczestnikiem Konkursu na podstawie regulaminu Konkursu (dalej jako: „Umowa”), w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikiem Konkursu związanej z jego udziałem w Konkursie, wydania Nagrody, publikacji informacji o zwycięzcy i jego Pracy (o ile jest wymagana wg. Regulaminu) oraz rozpatrywania reklamacji składanych przez Uczestnika Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

b. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Blue Ocean na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Blue Ocean polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika i Zwycięzcy mogą być: Facebook i Instagram (wynika to z istoty funkcjonowania Facebooka i Instagramu), dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Blue Ocean w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez Blue Ocean działalności gospodarczej (np. w związku z wysyłką Nagrody), podmioty świadczące na rzecz Blue Ocean usługi IT, księgowe, usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika Konkursu do państw trzecich.

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i Zwycięzcy będą przechowywane: (i) przez okres trwania Umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. (ii) w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Blue Ocean – do czasu wniesienia przez Uczestnika Konkursu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iii) w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Blue Ocean – przez okres wskazany w przepisach prawa.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu i Zwycięzcy będą podlegały profilowaniu

6. Uczestnik Konkursu i Zwycięzca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Blue Ocean.

7. Podanie danych osobowych ma charakter umowny, czyli w przypadku niezrealizowanie zadań konkursowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

8. Uczestnikom konkursu i Zwycięzcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie związanym z przetwarzaniem jego danych osobowych.

9. Blue Ocean dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Uczestników i Zwycięzcy. Blue Ocean z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Blue Ocean w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów